Programy PFRON

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania.

Moduł I:

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałek od 8.00 do 18.00 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.04.2019 r. do 30.08.2019 r.  
 

UWAGA!!! - Do dnia 6 września b.r. zostaje przedłużony termin składania wniosków w ramach zadania C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Kancelarii SCON (stanowisko 4 lub 5), bądź przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego).

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 2. Zadanie  A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 3. Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 4. Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 2. Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 3. Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 4. Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 2. Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Zadanie  C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 4. Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 5. Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/

DRUKI DO POBRANIA „Aktywny Samorząd”

Moduł I
Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”

UWAGA!
Aby wnioskować o dofinansowanie w ramach Modułu I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”
należy złożyć:

• WNIOSEK - wspólny dla wszystkich obszarów i zadań;
• SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - właściwą dla konkretnego obszaru i zadania;
• ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - jeśli jest wymagane ze względu na rodzaj niepełnosprawności i wybrane zadanie;


POBIERZ
wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”

w formacie PDF lub w formacie DOC lub w formacie ODT

zawiera wymagane załączniki:
Załącznik Nr 1 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych);
Załącznik Nr 2 (oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów),
• Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


POBIERZ SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA właściwą dla obszaru i zadania
oraz jeśli jest wymagane właściwe zaświadczenie lekarskie:

OBSZAR A
zadanie A1
pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie A2
pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie A3 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie A4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

zaświadczenie lekarskie dla zadań A3 oraz A4 - dysfunkcja narządu słuchu - pobierz PDF lub DOC lub ODT

 

OBSZAR B
zadanie B1 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

zadanie B2 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie B3 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie B4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

zaświadczenie lekarskie dla zadań B1 oraz B3 - dysfunkcja narządu wzroku - pobierz PDF lub DOC lub ODT
zaświadczenie lekarskie dla zadania B1             - dysfunkcja narządu ruchu   - pobierz PDF lub DOC lub ODT
zaświadczenie lekarskie dla zadania B4             - dysfunkcja narządu słuchu - pobierz PDF lub DOC lub ODT

 

OBSZAR C
zadanie C1 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie C2 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
zadanie C3 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
​zadanie C4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
​zadanie C5 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

zaświadczenie lekarskie dla zadania C1 - dysfunkcja narządu ruchu - pobierz PDF lub DOC lub ODT
zaświadczenie lekarskie dla zadania C5 - dysfunkcja narządu ruchu - pobierz PDF lub DOC lub ODT

 

OBSZAR D
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania   -
PDF  lub DOC lub ODT
Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie z placówki - PDF lub DOC lub ODT

 


Moduł II
Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”

UWAGA!
Aby wnioskować o dofinansowanie kosztów edukacji
w ramach Modułu II Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Część dokumentów należy dostarczyć na późniejszym etapie realizacji wniosku i dofinansowania


POBIERZ
wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu II Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”
wraz z wymaganymi załącznikami

w formacie PDF lub w formacie DOC lub w formacie ODT

powyższy plik zawiera wymagane załączniki.

Druk wniosku oraz druki załączników możesz pobrać także jako pojedyncze dokumenty:
Pobierz Wniosek dla Modułu II Programu „Aktywny Samorząd”  -                                         PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych -                      PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Załącznik Nr 1 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Załącznik Nr 2 (oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów) -                               PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Załącznik Nr 3 (zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu/kontynuacji edukacji) -                  PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Załącznik Nr 4 (zaświadczenie o zatrudnieniu i dofinansowaniu przez pracodawcę) -       PDF lub DOC lub ODT
Pobierz Załącznik Nr 5 (zaświadczenie z uczelni o ukończeniu etapu edukacji/semestru) -             PDF lub DOC lub ODT