Regulamin punktu ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym zlokalizowanego w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych

§ 1. Definicje pojęć.

 1. SCON - Stołeczne Centrum Osób Niepełnoprawnych zlokalizowane pod adresem: ul. gen. W. Andersa 5, 00-147 Warszawa, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Punkt ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym (dalej punkt ładowania) – dostarczana przez SCON infrastruktura, w postaci oznaczonej (wydzielona) przestrzeni zlokalizowanej w sali obsługi interesanta Kancelarii SCON, służąca udostępnianiu źródła zasilania elektrycznego (gniazdka) niezbędnego do ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.
 3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin punktu ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym zlokalizowanego w SCON.
 4. Ładowanie – świadczona przez SCON nieodpłatna usługa dostępu do zlokalizowanego w punkcie ładowania gniazda sieciowego o nominalnym napięciu 230 V, dla każdego użytkownika trwająca nie dłużej niż 60 minut w godzinach pracy Kancelarii SCON (8.00 – 17.00).
 5. Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (dalej wózek) - należy przez to rozumieć jednoosobowy pojazd wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory (w tym także wielośladowy skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym) wykorzystywany do przemieszczania się przez osobę z niepełnosprawnością z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 6. Użytkownik – osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku, która zajmuje przestrzeń punktu ładowania, także jej asystent, opiekun lub inna osoba towarzysząca do podłączenia/rozłączenia urządzeń niezbędnych w procesie ładowania.
 7. Ładowarka – zapewnione przez Użytkownika urządzenie, które spełnia parametry techniczne określone przez producenta wózka, niezbędne do ładowania akumulatorów zainstalowanych podczas ładowania w wózku i wykorzystywanych do zasilania jego napędu. Ładowarka, wózek i akumulator/y łącznie zwane są urządzeniami.

§ 2. Zasady korzystania z punktu ładowania.

 1. Użytkownik zajmujący przestrzeń punktu ładowania wyraża zgodę na określone w Regulaminie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych i bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w SCON oraz wynikających z przepisów ogólnych i zasad określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników SCON, szczególnie wydawanych w celu eliminowania i ograniczania niepożądanych skutków wystąpienia usterki oraz nieprawidłowości w działaniu urządzeń lub infrastruktury.
 4. Korzystanie z punktu ładowania możliwe jest wyłącznie w godzinach pracy Kancelarii SCON, to jest w dni robocze w godzinach 8:00-17:00.
 5. Ładowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu ładowarki w której posiadaniu jest Użytkownik.
 6. Użytkownik jest zobowiązany podłączać ładowarkę do gniazda sieciowego i wózka/akumulatorów w kolejności wskazanej przez producenta tych urządzeń.
 7. Użytkownik jest zobowiązany rozłączać urządzenia w kolejności wskazanej w ich instrukcji obsługi, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8.
 8. W przypadku zaobserwowania niewłaściwego działania ładowarki, akumulatorów lub wózka podczas ładowania lub uszkodzenia tych urządzeń podczas ładowania (np. naruszenie ciągłości izolacji przewodów), Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie odłączyć ładowarkę (w pierwszej kolejności) od gniazda sieciowego i (w drugiej kolejności) od wózka/akumulatorów oraz zgłosić ten fakt pracownikowi SCON.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania pracowników SCON o każdej nieprawidłowości w stanie technicznym i pracy infrastruktury dostarczanej przez SCON zaobserwowanych przed rozpoczęciem, podczas i po zakończeniu ładowania.

§ 3. Ograniczenia.

 1. Punkt ładowania służy wyłącznie do ładowania wózków określonych w § 1 pkt 5 Regulaminu, niedopuszczalne jest zajmowanie punktu ładowania w innych celach oraz po zakończeniu 60 minut czasu ładowania 1 raz w ciągu dnia.
 2. W punkcie ładowania zabronione jest podłączanie do zasilania sieciowego urządzeń elektronicznych lub elektrycznych oraz ładowarek innych niż wózek pojazdów, w szczególności takich jak telefony komórkowe, hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne, jednośladowe skutery elektryczne.
 3. Zabrania się podłączania do gniazda sieciowego urządzeń, których stan techniczny lub wizualny może wskazywać na ryzyko:
  1) porażenia prądem elektrycznym (np. przetarcia izolacji przewodów);
  2) nieprawidłowej pracy (np. uszkodzony włącznik lub bezpiecznik, niedrożne otwory wentylacyjne).
 4. Zabrania się podłączania do gniazda sieciowego urządzeń:
  1) które poddano nieautoryzowanej modyfikacji lub ingerencji (np. w zakresie bezpieczników, przewodów lub obudowy);
  2) których praca może zakłócać porządek publiczny, realizację zadań Kancelarii SCON oraz pracę sprzętu elektronicznego wykorzystywanego przez pracowników SCON.
 5. Zabrania się korzystania z punktu ładowania w sytuacji wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej, uszkodzenia infrastruktury oraz poza godzinami pracy Kancelarii SCON.
 6. Zabrania się zachowań lub działań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających funkcjonowanie punktu ładowania.

§ 4. Odpowiedzialność.

 1. Na Użytkowniku ciąży wyłączna odpowiedzialność za szkody wnikające z nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz treści Regulaminu.
 2. Użytkownik /właściciel wózka odpowiada za stan techniczny swojego wózka i ładowarki. SCON nie ocenia stanu wózka lub ładowarki. Jeśli jednak ewidentnie widać, że wózek lub ładowarka są niesprawne technicznie, może odmówić jego naładowania.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wadliwej pracy urządzeń, które są jego własnością, w szczególności wynikającej z ich złego stanu technicznego lub obsługi niezgodnej z instrukcją doręczoną przez producenta, sprzedawcę lub dystrybutora.
 4. SCON nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone w sprzęcie a powstałe w trakcie ładowania wózka.
 5. SCON odpowiada za utrzymanie sprawności technicznej i bezpieczeństwo użytkowania dostarczanej infrastruktury (w szczególności oznakowanie punktu ładowania oraz stan gniazda sieciowego).
 6. SCON nie odpowiada za przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają źródło po stronie jej dostawcy lub występują z winy Użytkownika i niewłaściwej pracy podłączonych urządzeń.

§ 5. Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się wyłączenie punktu ładowania z użytkowania, w szczególności z przyczyn niezależnych od SCON, a także na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw, konserwacji oraz prac porządkowych w obrębie punktu.