Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informujemy, iż Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października br. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcyuległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/ oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji Programu zamieszczonymi na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/.

Jednocześnie informujemy, że PFRON uruchomił Infolinię dedykowaną obsłudze zapytań, które dotyczą realizacji programu. Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 517 373 975.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które jednocześnie są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesiące.

Wyjaśnienie: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób. Osoby pełnoletnie objęte programem występują we własnym imieniu.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dnia 16 listopada 2020 roku w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new lub w wersji papierowej, przesyłając na adres Stołecznego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa), bądź też składając bezpośrednio w naszym urzędzie.  

W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski oraz załączniki złożyć można w godzinach pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-15:45) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach pracy SCON weryfikacji składanych dokumenty można dokonać w Kancelarii (stanowisko 5). Wprowadzony został wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny druk wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu.

Do wniosku dołączyć należy kopię, skan lub fotokopię:

 1. orzeczenia potwierdzającego zaliczenie wnioskodawcy/podopiecznego do grona osób niepełnosprawnych;
 2. dokumentu potwierdzającego ustanowienie wnioskodawcy opiekunem prawnym/kuratorem podopiecznego (w przypadku wnioskowania w imieniu osoby pełnoletniej - wymóg całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia);
 3. dokumentu potwierdzającego potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku osób wskazanych powyżej w grupie 6 adresatów.

Pod poniższym linkiem dostępna jest pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we  wnioskach o przyznanie pomocy w ramach realizacji Modułu III programu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.