Moduł I programu "Aktywny Samorząd"

Moduł I:

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dostępnego pod adresm sow.pfron.org.pl lub osobiście w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.45 poprzez Kancelarię. W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w SCON prowadzona jest w ograniczonym zakresie przy zachowaniu szczególnego reżimu sanitarnego i zastosowaniu środków ochrony indywidualnej. Nabór wniosków realizowany będzie w okresie od dnia 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z deklaracjami PFRON, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.Szczegółowe informacje opublikowane zostały na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 2. Zadanie  A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 3. Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 4. Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 2. Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 3. Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 4. Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 5. Zadanie B 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 2. Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Zadanie  C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 4. Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 5. Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

DRUKI DO POBRANIA DLA MODUŁU I

UWAGA! Aby wnioskować o dofinansowanie w ramach Modułu I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” wraz z WNIOSKIEM dedykowanym dla wybranego obszaru/zadania należy złożyć w postaci czytelnych kserokopii, skanu lub fotokopii:

OBOWIĄZKOWO:

 • ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • odręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wypełnioną i podpisaną odręcznie klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 • faktury pro-forma, specyfikacje cenowe lub inne dokumenty księgowe przedstawiające przewidywany lub - w zadaniach dopuszczających refundację - poniesiony koszt zakupu przedmiotu dofinansowania.

FAKULTATYWNIE (w zadaniach i sytuacjach wymagających) w postaci skanu lub kserokopii:

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE na dedykowanym wzorze, jeśli jest wymagane ze względu na rodzaj niepełnosprawności i wybrane zadanie;
 • ZLECENIE LEKARSKIE na zakup przedmiotu dofinansowania z potwierdzonym uprawnieniem uzyskania refundacji w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • OŚWIADCZENIE o nieuzyskaniu refundacji ze środków NFZ na zakup przedmiotu dofinansowania;
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUB EDUKACJI;
 • ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA - w przypadku wnioskowania w imieniu osoby niepełnoletniej;
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY USTANOWIENIE OPIEKUNA PRAWNEGO (lub kuratora) - w przypadku wnioskowania na rzecz osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych;
 • PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE oraz OŚWIADCZNIE PEŁNOMOCNIKA - w przypadku wnioskowania przez pełnomocnika na rzecz osoby pełnoletniej (mocodawcy).

POBIERZ WNIOSEK o dofinansowanie, druk zaświadczenia lekarskiego i oświadczenie o korzystaniu ze środków NFZ (jeśli są wymagane w ramach wybranego zadania), oraz załączniki wspólne dla wszystkich zadań:

OBSZAR A

Wniosek dla zadania 1 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 2 oraz 3 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

OBSZAR B

Wniosek dla zadania 1, 3 oraz 4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 2 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

OBSZAR C

Wniosek dla zadania 1 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 2 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 3 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 4 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT
Wniosek dla zadania 5 pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

OBSZAR D - WNIOSEK - pobierz w formacie PDF lub pobierz w formacie DOC lub pobierz w formacie ODT

pobierz także wymagane załączniki do każdego wniosku: