Moduł I programu "Aktywny Samorząd"

Moduł I:

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I  mogą składać wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dostępnego pod adresm sow.pfron.org.pl lub osobiście w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.45 poprzez Kancelarię (stanowisko 5) lub składając do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A. W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w SCON prowadzona jest w ograniczonym zakresie przy zachowaniu szczególnego reżimu sanitarnego i zastosowaniu środków ochrony indywidualnej. Nabór wnioskówrealizowany będzie w okresie od dnia 01 marca do 31 sierpnia 2020 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 2. Zadanie  A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 3. Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 4. Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 2. Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 3. Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 4. Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 5. Zadanie B 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 2. Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Zadanie  C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 4. Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 5. Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

 

DRUKI DO POBRANIA DLA MODUŁU I

UWAGA! Aby wnioskować o dofinansowanie w ramach Modułu I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” należy złożyć:

 • WNIOSEK - wspólny dla wszystkich obszarów i zadań;
  • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczeniem o wysokości miesięcznych dochodów,
  • klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 • SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - właściwą dla konkretnego obszaru i zadania;
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - jeśli jest wymagane ze względu na rodzaj niepełnosprawności i wybrane zadanie;

POBIERZ WNIOSEK o dofinansowanie w ramach Modułu I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w formacie PDF lub w formacie DOC lub w formacie ODT

pobierz także załączniki:


POBIERZ SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA właściwą dla obszaru i zadania oraz jeśli jest wymagane właściwe zaświadczenie lekarskie:

OBSZAR A

OBSZAR B

OBSZAR C

OBSZAR D